mangopay - Begagnad Iphone Samsung

MANGOPAY ramavtal för tjänster för betalning av elektroniska pengar

Allmänna villkor Fransk version av 2014-12-01

Överenskommet mellan:

 

Kunden på webbplatsen, en myndig fysisk person som är bosatt i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som är part i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett likvärdigt tredje land, en juridisk person som är registrerad i en av dessa stater, som önskar använda elektroniska pengar utfärdade av Leetchi Corp. som betalningsmedel på webbplatsen. S.A

Hädanefter kallad "Du" eller "Användaren", å ena sidan;

Leetchi Corp. S.A., ett aktiebolag enligt luxemburgsk lag, med ett kapital på 500 000 euro, med säte på 14 Rue Aldringen, L-1118 Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer B173459, med tillstånd att bedriva sin verksamhet i Frankrike i egenskap av ett institut för elektroniska pengar som godkänts av Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110 route d'Arlon L-1150 Luxemburg, www.cssf.lu,

Hädanefter kallad " utfärdaren ", å andra sidan;

Nedan tillsammans kallade "parterna",

 

Varning

 

Vänligen läs noga dessa allmänna villkor för användning av elektroniska pengar och de tariffvillkor som har meddelats dig på webbplatsen innan du accepterar dem.

 

Du informeras om att det språk som används för att kommunicera med utgivaren är franska eller engelska.

1        Definitioner

I denna skrift definieras följande termer enligt följande:

"Autentisering": avser de förfaranden som definieras av plattformen för att verifiera kortinnehavarens identitet eller giltigheten av en betalningsorder. Sådana förfaranden omfattar användningen av personliga säkerhetsuppgifter och identifieringsuppgifter.

"stark autentisering": autentiseringsförfaranden som definieras av plattformen och som uppfyller kraven i EU-direktiv 2015/2366 av den 25 november 2015. Stark autentisering omfattar framför allt element som gör det möjligt att upprätta en dynamisk länk mellan transaktionen, beloppet och mottagaren.

"Banker: de kreditinstitut som ansvarar för att skydda de pengar som låntagaren samlar in för innehavarens räkning. Pengarna i fråga registreras i bokföringen på ett särskilt öppnat avsättningskonto. De institut som anges är för närvarande ING Luxembourg och Crédit Mutuel Arkéa. Låntagaren förbehåller sig rätten att välja ett annat godkänt kreditinstitut. "Mottagare": en juridisk eller fysisk person som är borgenär för en betalningstransaktion som utfärdats av kortinnehavaren.

"Kort": det betalnings-, betalkort eller kreditkort som används för att överföra pengar till en kortinnehavare som anges på sitt betalkonto i låntagarens bokföring. Kortet är anslutet till något av följande nätverk: Visa, MasterCard, CB.

"Betalningskonto" eller "konto": det betalkonto som låntagaren har öppnat i kortinnehavarens namn och som används för att göra betalningstransaktioner. Kontot får under inga omständigheter behandlas som ett inlåningskonto. Kontot är denominerat i den valuta som anges på webbplatsen vid registreringstillfället.

"Allmänna villkor för webbplatsen": de allmänna villkor för användning av webbplatsen som gäller mellan användarna av webbplatsen och plattformen och som särskilt reglerar tillträdet till webbplatsen.

"Tarifvillkor": de ekonomiska villkor som överenskommits mellan medlemmen och plattformen, inklusive de avgifter som ska betalas enligt detta ramavtal.

"Ramavtal": dessa allmänna villkor för användning av betaltjänster, tillsammans med abonnemangsformuläret och avgiftsvillkoren, som reglerar låntagarens användning av betaltjänsterna och förvaltning av betalkontot.

"Personliga säkerhetsuppgifter": de personliga uppgifter som plattformen tillhandahåller kortinnehavaren för autentisering. Den omfattar identifieringsuppgifter och andra uppgifter som rör autentiseringsförfarandet eller förfarandet för stark autentisering. "Identifieringsuppgifter: kortinnehavarens unika identifierare och lösenord som ger honom/henne tillgång till sitt personliga utrymme.

"Personuppgifter": avser all information om Innehavaren som är en fysisk person, eller om en fysisk person med anknytning till Innehavaren som är en juridisk person (särskilt en social representant, en faktisk ägare, en Auktoriserad person), i den mening som avses i EU:s förordning (EU) 2016/679 om skydd av personuppgifter.

"Personligt utrymme": Innehavarens särskilda miljö, som är tillgänglig på plattformssidan och som gör det möjligt för honom/henne att få tillgång till sitt betalkonto och använda betaltjänsterna.

"Prenumerationsformulär": det formulär som ska fyllas i för att prenumerera på betaltjänster och som finns tillgängligt på webbplatsen vid registreringen eller som görs tillgängligt av plattformen.

"Bankdag": en kalenderdag med undantag för lördagar, söndagar och helgdagar i Frankrike och Luxemburg samt varje annan dag som anges som sådan av Låntagaren. "Betalningsinstrument: andra betalningsinstrument än kortet som anges på webbplatsen och som låntagaren kan välja att förvärva. Kortinnehavaren aktiverar de betalningsinstrument som han eller hon väljer från sitt personliga utrymme. "Betalningstransaktion: en periodisk eller engångsöverföring som beställs av kortinnehavaren eller ett ombud som är auktoriserat för detta ändamål och som belastar betalkontot.

"betalningsorder: en instruktion som innehavaren ger till långivaren i enlighet med det förfarande som anges i ramavtalet för att genomföra en betalningstransaktion. "Betalningssida: den sida som låntagarens långivare har gjort säker.

"Registrerad person": den fysiska person som är kortinnehavare eller en fysisk person som är relaterad till kortinnehavaren (särskilt en företagsrepresentant, en faktisk ägare, en auktoriserad person), vars personuppgifter behandlas i samband med genomförandet av detta ramavtal.

"Auktoriserad person": en auktoriserad representant som kortinnehavaren har utsett för att få tillgång till betalkontot och använda betaltjänsterna för kortinnehavarens räkning. "Plattform": den juridiska person som förvaltar webbplatsen och vars uppgifter anges i de allmänna villkoren för webbplatsen. Företaget förbereder, hjälper och ger råd till potentiella kunder i syfte att ingå ramavtalet via sin webbplats. Den följer innehavarna genom hela deras relation med låntagaren i samband med genomförandet av deras betalningstransaktioner. Där samlas de dokument som krävs för att öppna kontot. Plattformen tar inte emot några pengar förutom de avgifter som överenskommits i prisvillkoren.

"Långivare": MANGOPAY SA, en utgivare av elektroniska pengar som är auktoriserad i Luxemburg av Commission de Surveillance du Secteur Financier med referensnummer 3812 och som har tillstånd att bedriva sin verksamhet i alla EU:s medlemsländer. Låntagaren finns med i listan över institut för elektroniska pengar på www.cssf.lu/surveillance/ep-eme/listes-officielles.

"Tredjepartsleverantör av betalningstjänster" eller "Tredjepartsbetalningstjänsteleverantör": varje institut, förutom låntagaren, som är auktoriserat i en medlemsstat i Europeiska unionen eller en del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller i ett tredjeland som ställer likvärdiga krav på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kundtjänst för plattformen: den tjänst vars uppgifter anges på webbplatsen och från vilken innehavaren kan få information om ramavtalet.

"betaltjänster: de betaltjänster som definieras i punkterna 3 och 5 i bilagan till den luxemburgska lagen av den 10 november 2009 om betaltjänster.

"Webbplats: den webbplats som drivs av plattformen och vars syfte är att sälja varor eller tjänster till användare, att ta emot pengar från dem eller att sammanföra innehavare och användare.

"varaktigt medium: varje instrument som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att lagra information som skickats till honom personligen för att kunna återvända till den vid ett senare tillfälle beroende på syftet med informationen och som gör det möjligt att reproducera den lagrade informationen på samma sätt. Den har vanligtvis formen av en PDF-fil.

"Kortinnehavare: en juridisk eller fysisk person som agerar för egen räkning och i vars namn ett betalkonto har öppnats för att använda betaltjänsterna.

"Användare": varje juridisk eller fysisk person som har överfört pengar till en kortinnehavare via webbplatsen med hjälp av sitt kort eller annat betalningsinstrument som låntagaren accepterar för överföring av pengar.

 

 

 

2. Objekt

Syftet med ramavtalet är att definiera de villkor enligt vilka låntagaren tillhandahåller kortinnehavaren betaltjänster mot en avgift enligt definitionen i artikel 11 i detta avtal. Dessa betaltjänster omfattar följande - öppnande och förvaltning av betalkontot, - till förmån för betalkontot: bokföring av pengar som överförts med kort eller andra betalningsinstrument som låntagaren godtar, mottagande av kreditöverföringar - till förmån för betalkontot: genomförande av enstaka eller återkommande kreditöverföringstransaktioner, inkassering av avgifter som ska betalas enligt detta avtal, återföring av penningöverföringar med kort (eller andra betalningsinstrument). Kontot ska inte vara föremål för någon övertrassering, lån, kredit eller rabatt. Låntagaren erbjuder inga valutaväxlingstjänster. Låntagaren har gett plattformen i uppdrag att hjälpa till att ingå detta avtal med varje kortinnehavare och att följa dem i deras kontakter med låntagaren.

3. Prenumeration av tjänster

3.1. Teckningsmetoder

Ramavtalet ingås på distans i enlighet med de förfaranden som plattformen fastställt i webbplatsens allmänna villkor. För att kunna ingå ramavtalet online måste den sökande ha utrustning (hård- och mjukvara) som han/hon själv ansvarar för. I allmänhet sker godkännandet av ramavtalet på distans via webbplatsen och avslutas med en elektronisk signatur. Den sökande kan begära att kontraktet undertecknas för hand. För att göra detta måste han eller hon skriva ut detta avtal, underteckna det och skicka det elektroniskt eller per post till plattformens kundtjänst vars uppgifter anges i webbplatsens allmänna villkor. Vid handskriven underskrift ska ramavtalet anses ha slutits den dag som anges på underskriftsblanketten och, i avsaknad av datum, den dag då plattformen mottar ramavtalet. Ramavtalet undertecknas elektroniskt via webbplatsen. Datumet för ingående av ramavtalet motsvarar det datum då den sökande slutför den elektroniska signeringsprocessen som anges på webbplatsen. Det ramavtal som parterna ingått elektroniskt har samma bevisvärde som ett ramavtal på papper.

3.2. Avtalsdokument

Ramavtalet består av följande: - dessa allmänna villkor för användning av betaltjänster, - den prenumerationsblankett som finns på webbplatsen, - de prisvillkor som meddelas av plattformen. Dessa allmänna villkor för användning av betaltjänster och tariffvillkoren är tillgängliga för kortinnehavaren på webbplatsen och kan laddas ner på ett varaktigt medium. När som helst under avtalsförhållandet kan innehavaren, om han eller hon begär det, få de ovannämnda dokumenten i pappersform. Tjänsteleverantören ska behålla tillgången till avtalshandlingarna i fem (5) år från det att avtalsförhållandet har upphört. Tjänsteleverantören ska upphöra med att tillhandahålla tjänsten när den ovannämnda fem (5) årsperioden löper ut. Tjänsteleverantören kan göra ingåendet av detta avtal beroende av att innehavaren tillhandahåller ett certifikat och ytterligare information för att bekräfta sin status med avseende på de ovannämnda avtalen.

4. Öppna ett konto

4.1. Villkor som krävs för och före öppnandet av ett konto

Alla fysiska personer som är minst arton (18) år gamla och har rättskapacitet och alla juridiska personer som är bosatta och/eller registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett tredjeland som har motsvarande skyldigheter mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan lämna in en begäran om att öppna ett konto, förutsatt att den fysiska personen anges på webbplatsen som konsument eller yrkesutövare. En juridisk person får endast anges som yrkesutövare.

Innehavaren förklarar vid tidpunkten för inlämning av ansökan om medlemskap i plattformen och under hela ramavtalets giltighetstid:

- Den är minst 18 (arton) år gammal och har rättskapacitet eller är korrekt bildad i form av ett företag,

- att agera i sitt eget namn;

- att all information som lämnas vid registreringstillfället är sann, korrekt och aktuell.

4.2. Registrering och öppnande av konto

4.2.1. Information och stöddokument

Framtida kunder måste skicka den information och de dokument som anges nedan till plattformen via teckningsformuläret, om plattformen inte redan har tillgång till sådan information och sådana dokument.

Den presumtiva kunden förbinder sig att lämna de uppgifter och handlingar som motsvarar hans eller hennes ställning, antingen som yrkesutövare eller som konsument.

4.2.2. Begränsning av betalkontot

 

Användningen av ett betalkonto kan begränsas efter Långivarens gottfinnande utan att Långivaren behöver motivera detta för den berörda Innehavaren. I synnerhet ska betjäningen av betalkontot begränsas om innehavaren inte har tillhandahållit all information och alla handlingar som begärts av långivaren enligt ovan. Sådana begränsningar ska anges för kortinnehavaren av plattformen.

4.2.3. Slutförande av registreringen

 

Efter att ha ingått ramavtalet ska innehavaren tillhandahålla all information och alla styrkande handlingar som plattformen begär. Genom att acceptera villkoren i ramavtalet godkänner innehavaren att plattformen kommer att överföra hans ansökan om registrering som innehavare och alla styrkande handlingar som han har mottagit från honom till långivaren.

 

Långivaren är den enda part som kan acceptera att en framtida kund registreras som innehavare av ett betalkonto i dess namn. Plattformen meddelar innehavaren om godkännandet på vilket sätt som helst och i enlighet med de förfaranden som anges på webbplatsen.

 

Låntagaren kan avslå en ansökan om att öppna ett konto utan att ange några skäl eller rätt till ersättning för kortinnehavaren. Plattformen meddelar medlemmen om avslaget på vilket sätt som helst i enlighet med de förfaranden som anges på webbplatsen.

5. Användning av betalkontot

Belopp som krediteras till betalkontot kommer från pengar som överförts med kort (eller andra betalningsinstrument som accepteras av betaltjänstleverantören) eller från mottagandet av en kreditöverföring. Belopp som debiteras från betalkontot är resultatet av: utförandet av betalningsordern till ett konto som öppnats hos en tredjepartsleverantör av betalningstjänster, betalningstjänstleverantörens uttag av avgifter som ska betalas av kortinnehavaren enligt ramavtalet eller återföring av en transaktion med kortet (eller ett annat betalningsinstrument).

5.1. Upphandling av betalningsuppdrag med kort på betalkontot

 

Införandet av betalkontot kan ske med kort (eller annat betalningsinstrument) i ett eller flera steg. När användaren har för avsikt att utföra en sådan operation måste han identifiera sig på webbplatsen genom att ange sin användare (giltig e-postadress) och sitt lösenord eller genom att ansluta sig via sin Facebook-profil. Överföringsuppdraget läggs in på en betalningssida. Vid betalningar kan användaren bli ombedd att ange en engångskod som skickas via mobiltelefonen till kortutgivaren. Om det är nödvändigt kan långivaren efter eget gottfinnande vägra att betala utan att detta ger upphov till skadestånd. Penningöverföringstransaktionen utförs av kortutgivaren. Eventuella invändningar mot en överföring ska lämnas till den ovannämnda institutionen. Långivaren har inte rätt att avbryta överföringen.

Innehavaren informeras om att kreditgivarens godkännande av ett betalningsuppdrag med kort inte garanterar att innehavaren får motsvarande pengar på sitt konto. För att pengarna ska föras in på kortinnehavarens betalkonto krävs att långivaren faktiskt tar emot de insamlade pengarna minus de avgifter som överenskommits i villkoren. Om pengarna inte tas emot av tekniska skäl ska långivaren göra alla rimliga ansträngningar för att reglera transaktionen.

 

Om pengarna inte tas emot av någon annan anledning ska låntagaren utan dröjsmål informera innehavaren om att det är omöjligt att kreditera det förväntade beloppet på dennes konto, så att denne kan kontakta användaren.

 

Om den penningöverföring som registrerats på kortinnehavarens konto annulleras av kortutgivaren till följd av en invändning från användaren, samtycker kortinnehavaren till att tjänsteleverantören får annullera penningöverföringen genom att debitera motsvarande belopp från betalkontot. Kortinnehavaren bekräftar att en sådan tvist i synnerhet kan göras till kortutfärdarens kännedom fram till utgången av en period på högst tretton (13) månader från debiteringsdatumet för det konto som kortet är kopplat till. Låntagaren kan, om det inte finns tillräckliga medel på kontot för att göra återföringen, avbryta eller annullera den betalningstransaktion som initierats av kortinnehavaren eller en auktoriserad representant, eller om nödvändigt, överta kortinnehavarens rättigheter och återkräva de belopp som Användaren är skyldig på vilket sätt som helst.

 

5.2. Mottagande av överföring till betalkonto

Innehavaren instruerar långivaren att ta emot SEPA-överföringstransaktioner i euro från ett löpande konto eller ett betalkonto som öppnats hos en tredjepartsleverantör på hans betalkonto.

 

Pengarna ska krediteras hans betalkonto av låntagaren utan dröjsmål efter det att de faktiskt har mottagits av låntagaren.

 

När pengarna har krediterats innehavarens betalkonto ska långivaren ge denne en sammanfattning av den mottagna kreditöverföringstransaktionen, som ska innehålla följande information: betalningstransaktionens referens, en referens som gör det möjligt att identifiera betalaren, transaktionens belopp, kreditens valuteringsdag.

 

5.3. Genomförande av en kreditöverföringstransaktion mot betalkontot.

 

Kortinnehavaren kan överföra SEPA- eller internationella kreditöverföringsorder till ett betalningsmottagarkonto som innehas av en tredjepartsbetalare.

 

Om kortinnehavaren vill genomföra en kreditöverföringstransaktion ska han/hon identifiera sig på sitt personliga utrymme genom att ange sina identifieringsuppgifter och, i tillämpliga fall, följa det förfarande för stark autentisering som anges för honom/hon. Han anger på betalningssidan: betalningstransaktionens belopp, valuta, det betalkonto som ska debiteras, datum för orderutförande och annan nödvändig information. Om inget datum anges ska överföringsordern anses vara omedelbar. Innehavaren ska också följa det autentiseringsförfarande (eller stark autentisering, i förekommande fall) som anges av tjänsteleverantören.

 

Innehavaren kan när som helst skicka en begäran om att utföra ett kreditöverföringsuppdrag till en mottagare som anges av innehavaren och som har ett löpande konto eller ett betalkonto hos en tredjepartsleverantör av betaltjänster. Innehavaren ska ange orsaken till varje överföring och ska följa det autentiseringsförfarande (eller stark autentisering i förekommande fall) som anges av betaltjänstleverantören.

 

Innehavaren ger sitt oåterkalleliga samtycke till betalningsordern genom att klicka på rutan "Validering" ("Datum för mottagande"). Mottagandet av betalningsordern bekräftas på innehavarens personliga utrymme. Innehavaren kan inte återkalla en order efter det datum då den anses oåterkallelig, dvs. från och med mottagningsdatumet.

 

Innan kortinnehavaren (eller plattformen som agerar för kortinnehavarens räkning) överför en betalningsorder ska han/hon se till att han/hon har tillräckligt med tillgänglig kredit på sitt konto för att täcka betalningstransaktionens belopp och de tillhörande avgifter som överenskommits i avgiftsvillkoren. I förekommande fall ska den fylla på kontot innan ordern kan överföras giltigt till låntagaren för utförande.

 

Det är uttryckligen överenskommet att betalningsuppdrag ska verkställas senast vid utgången av den affärsdag som följer på den dag då låntagaren mottar uppdraget (och senast den överenskomna verkställighetsdagen för termins- eller löpande kreditöverföringar). Betalningsuppdrag som tas emot efter kl. 16.00 av låntagaren ska anses ha tagits emot nästa bankdag. Om mottagningsdatumet inte infaller på en affärsdag ska betalningsordern anses ha mottagits nästa affärsdag.

 

För varje kreditöverföringstransaktion kan Innehavaren begära att Låntagaren förser Låntagaren med information på ett varaktigt medium om den maximala genomförandetiden för den aktuella transaktionen, de avgifter som ska betalas och, i förekommande fall, uppgifter om avgifterna.

 

Låntagaren kan besluta att vägra att verkställa en ofullständig eller felaktig överföringsorder. Innehavaren ska utfärda en ny order för att göra den förenlig med kraven. Låntagaren kan dessutom blockera ett kreditöverföringsuppdrag om det finns en allvarlig misstanke om bedräglig användning av kontot, obehörig användning av kontot, brott mot kontots säkerhet, ett frysningsbeslut som utfärdats av en administrativ myndighet eller av någon annan anledning.

 

I händelse av vägran att utföra en överföringsorder eller blockering av en överföringsorder ska låntagaren informera innehavaren på något sätt. Om möjligt ska låntagaren informera innehavaren om skälen till avslaget eller blockeringen, såvida det inte är förbjudet enligt en relevant bestämmelse i nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning.

5.4. Återbetalning

 

Den personuppgiftsansvarige kan när som helst utfärda en instruktion om att avbryta en penningöverföring för att återbetala en användare. Kontoinnehavaren identifierar sig på webbplatsen genom att ange sitt ID och lösenord. I sitt personliga utrymme anger han återbetalningsbeloppet, valutan, den användare som ska återbetalas och all annan information som krävs.

 

Återbetalningstransaktionen ska utföras av Låntagaren genom kreditering av det kort som Användaren använt eller genom banköverföring i enlighet med den ursprungliga betalningsmetoden, inom ramen för kontots tillgängliga saldo och reglerna för varje nätverk och SEPA-reglerna, inom fem (5) arbetsdagar efter det att Låntagaren mottagit begäran om återbetalning.

 

5.5. Särskilda bestämmelser för betalningsuppdragsdisposition och kontoinformationstjänster som tillhandahålls av en utomstående betaltjänstleverantör.

Om samtycke till ett kreditöverföringsuppdrag ges via en tredjeparts PSP som tillhandahåller en tjänst för disposition av betalningsuppdrag, ska samtyckets form överenskommas mellan innehavaren och den berörda PSP:n enligt de villkor som överenskommits mellan dem. Låntagaren är inte part i dessa villkor och kan under inga omständigheter hållas ansvarig i händelse av tvister som rör tillhandahållandet av en sådan tjänst av en tredjepartsleverantör enligt dessa villkor.

Innehavaren får inte återkalla betalningsordern efter att ha gett sitt samtycke till att betalningstransaktionen initieras av den tredjeparts-PSP som tillhandahåller tjänsten för disposition av betalningsorder.

Om den obehöriga, icke-utförda eller felaktigt utförda betalningstransaktionen initieras via en tredjepartsbetalningssystemleverantör som tillhandahåller en tjänst för att hantera betalningsuppdrag, ska låntagaren omedelbart och i alla händelser före utgången av den första efterföljande bankdagen återbetala beloppet för den obehöriga, icke-utförda eller felaktigt utförda transaktionen till innehavaren och, i tillämpliga fall, återställa det debiterade kontot till det tillstånd som det skulle ha varit om den obehöriga eller felaktigt utförda betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Värdetidpunkten för kreditering av kortinnehavarens betalkonto får inte vara senare än den dag då det debiterades.

6. Rapportering

Kortinnehavaren har en statusrapport i sitt personliga utrymme om de betalningstransaktioner som utförs på hans betalkonto. Kortinnehavaren bör noggrant granska listan över transaktioner. På uttrycklig begäran kan transaktionsrapporter också göras tillgängliga för den professionella kortinnehavaren med olika intervall. Det bör noteras att för varje kreditöverföringstransaktion som utförs av låntagaren ska innehavaren få följande information: transaktionens referens, identifiering av förmånstagaren, transaktionens belopp, datum för mottagande av ordern och, i förekommande fall, de avgifter som är kopplade till genomförandet av transaktionen.

7. Tillgång till betalkontot och sekretess för personliga säkerhetsuppgifter.

 

Betalningskontot kan nås online i det personliga utrymmet med hjälp av identifieringsuppgifter och i enlighet med det nödvändiga autentiseringsförfarandet (eller stark autentisering i förekommande fall).

 

Kortinnehavaren ska ange identifieringsuppgifter för varje auktoriserad person. Varje auktoriserad person samtycker till att inte använda en annan persons namn eller identifieringsuppgifter. Ägaren är ensam ansvarig för användningen av sin egen legitimation.

 

Varje behörig person är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för sina egna identifieringsuppgifter, liksom alla andra personliga säkerhetsuppgifter som kan ha tilldelats av tjänsteleverantören eller plattformen. Ägaren måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten för sina personliga säkerhetsuppgifter. Den förbinder sig också att göra de behöriga personerna medvetna om sekretessen och säkerheten för deras personliga säkerhetsuppgifter.

 

Den personuppgiftsansvarige (och varje behörig person) samtycker till att inte lämna ut sina personliga säkerhetsuppgifter till tredje part. Undantagsvis får innehavaren lämna ut den till tredjepartsleverantörer som är auktoriserade i en medlemsstat i Europeiska unionen eller en stat som är part i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för tillhandahållande av kontoinformation och betalningstransaktionstjänster (enligt definitionen i artikel 4 i EU-direktiv 2015/2366, känt som "SDR2"). Kortinnehavaren ska se till att den ovannämnda tredjepartsleverantören är auktoriserad för de ovannämnda tjänsterna och att den lägger in sina personliga säkerhetsuppgifter i en säker miljö.

 

8. Motstånd mot personliga säkerhetsuppgifter

Den personuppgiftsansvarige måste informera plattformen om förlusten eller stölden av hans personliga säkerhetsuppgifter, stölden eller all obehörig användning av hans personliga utrymme eller uppgifter om det sedan han fick kännedom om det, för att begära att det blockeras. En sådan förklaring måste göras

 

- genom att ringa plattformens kundtjänst på det nummer som anges i de allmänna villkoren på webbplatsen, eller

 

- direkt via ett elektroniskt meddelande med hjälp av det kontaktformulär som finns på webbplatsen.

 

Tjänsteleverantören kommer omedelbart att genomföra invändningsförfrågan via plattformen. Begäran ska registreras och dateras. Ett daterat invändningsnummer ska meddelas till innehavaren. Plattformen kommer att skicka en skriftlig bekräftelse på invändningen till den berörda innehavaren via ett elektroniskt meddelande. Tjänsteleverantören ska administrativt ta hand om filen och behålla alla spår av den i 18 (arton) månader. På innehavarens skriftliga begäran och före utgången av den ovannämnda perioden ska tjänsteleverantören tillhandahålla en kopia av invändningen.

 

Begäran om invändning måste bekräftas utan dröjsmål av den berörda innehavaren genom ett brev undertecknat av denne, som levereras eller skickas som rekommenderat brev eller e-post till tjänsteleverantören på den postadress som anges i början av detta meddelande eller på den adress som anges i de allmänna villkoren för webbplatsen, om sådana finns.

 

Tjänsteleverantören ska inte vara ansvarig för konsekvenserna av en invändning som skickas via fax eller e-post och som inte kommer från den personuppgiftsansvarige.

 

En begäran om invändning anses ha lämnats in den dag och vid den tidpunkt då plattformen faktiskt tar emot den. I händelse av stöld av personliga säkerhetsuppgifter eller bedräglig användning av personligt utrymme har låntagaren rätt att via plattformen begära ett kvitto eller en kopia av anmälan från ägaren, som åtar sig att svara så snart som möjligt.

9. Spärrning av betalkontot och nekad tillgång till betalkontot.

 

 

Låntagaren förbehåller sig rätten att spärra betalkontot av objektivt motiverade skäl som rör betalkontots säkerhet, om låntagaren misstänker obehörig eller bedräglig användning av betalkontot eller om det finns en väsentligt ökad risk för att innehavaren inte kan fullgöra sin skyldighet att betala de avgifter som ska betalas enligt detta ramavtal.

 

Innehavaren informeras om att låntagaren kan vägra en tredjepartsleverantör som tillhandahåller tjänster för hantering av betalningsuppdrag eller kontoinformation åtkomst till betalkontot av objektivt motiverade eller dokumenterade skäl som rör obehörig eller bedräglig åtkomst till betalkontot från en sådan leverantör, inklusive obehörig eller bedräglig initiering av en betalningstransaktion.

 

I ett sådant fall ska kortinnehavaren informeras i sitt personliga utrymme om blockeringen eller nekandet av åtkomst till betalkontot och om skälen till blockeringen eller nekandet. Sådan information ska om möjligt meddelas kortinnehavaren innan betalkontot spärras eller tillgången till det nekas och senast omedelbart före spärrningen eller nekandet, såvida inte sådan information inte kan meddelas av objektivt motiverade säkerhetsskäl eller om det är förbjudet att lämna ut den enligt någon annan bestämmelse i Europeiska unionens lagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning.

 

Låntagaren ska häva blockeringen av kontot eller återställa åtkomsten till kontot när skälen för att blockera eller vägra åtkomst har upphört att existera. Medlemmen kan när som helst begära att kontot avblockeras genom att kontakta plattformens kundtjänst, vars uppgifter anges i webbplatsens allmänna villkor. Ledamoten kan bli ombedd att definiera nya identifieringsuppgifter.

10. Bestridande av en transaktion

10.1. Bestämmelser som är gemensamma för alla innehavare

 

För eventuella klagomål som rör betalningstransaktioner som utförs av låntagaren enligt detta avtal uppmanas innehavaren att kontakta plattformens kundtjänst eller den adress som anges för detta ändamål i webbplatsens allmänna villkor.

 

Om en beställning som utförs av låntagaren innehåller fel som kan tillskrivas låntagaren ska tvisten snarast möjligt lämnas till låntagaren, beställningen ska annulleras och kontot ska återställas till den situation det befann sig i innan betalningsordern togs emot. Därefter ska ordern lämnas in på nytt på ett korrekt sätt.

 

I händelse av en obefogad invändning mot en transaktion kan de avgifter som anges i prisvillkoren tillämpas.

 

10.2. Bestämmelser som gäller för yrkesmässiga kortinnehavare

 

En professionell innehavare som vill bestrida en kreditöverföringstransaktion som inte har godkänts av honom eller som har utförts felaktigt måste kontakta plattformens kundtjänst per telefon utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om avvikelsen och inom åtta (8) veckor från det att transaktionen har bokförts på kontot, och plattformen kommer att vidarebefordra bestridandet till långivaren utan dröjsmål. Om inte Låntagaren har goda skäl att misstänka bedrägeri från Innehavarens sida ska Låntagaren återbetala transaktionsbeloppet till Innehavaren omedelbart efter mottagandet av begäran om tvist, och under alla omständigheter senast vid utgången av den första efterföljande affärsdagen. Låntagaren ska återställa kontot till det skick som det skulle ha varit om den obehöriga betalningstransaktionen inte hade ägt rum.

 

I händelse av förlust eller stöld av personliga säkerhetsuppgifter ska obehöriga transaktioner som utförts före anmälan av invändningen debiteras innehavaren. Transaktioner som utförs efter invändningen sker på låntagarens bekostnad, utom i händelse av bedrägeri från kortinnehavarens sida.

 

10.3. Bestämmelser som är tillämpliga på konsumentkortsinnehavaren

 

En konsumentkortsinnehavare som vill bestrida en kreditöverföringstransaktion som han/hon inte har godkänt eller som har utförts felaktigt måste kontakta plattformens kundtjänst per telefon utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om avvikelsen och inom tretton (13) månader från debiteringsdatumet, och plattformen kommer att vidarebefordra bestridandet till långivaren utan dröjsmål. Om inte Låntagaren har goda skäl att misstänka bedrägeri från Innehavarens sida ska Låntagaren återbetala transaktionsbeloppet till Innehavaren omedelbart efter att ha mottagit begäran om tvist, och under alla omständigheter senast vid utgången av den första efterföljande affärsdagen. Låntagaren ska återställa kontot till det skick som det skulle ha varit om den obehöriga betalningstransaktionen inte hade ägt rum.

 

I händelse av en tvist ska det åligga långivaren att bevisa att transaktionen är autentisk, vederbörligen registrerad och redovisad, och att den inte är resultatet av ett tekniskt fel eller något annat.

 

I händelse av en obehörig betalningstransaktion till följd av förlust eller stöld av personliga säkerhetsuppgifter ska kortinnehavaren, innan invändningen meddelas, stå för de förluster som är förknippade med användningen av de personliga säkerhetsuppgifterna, upp till ett belopp på högst femtio (50) euro. Transaktioner som utförs efter invändningen ska bäras av låntagaren, utom i fall av bedrägeri från den personuppgiftsansvariges sida. Den personuppgiftsansvarige ska dock inte vara ansvarig i det fallet:

 

- Om en obehörig betalningstransaktion genomförs utan användning av personliga säkerhetsuppgifter;

 

- Förlust eller stöld av personliga säkerhetsuppgifter som inte kan identifieras av den personuppgiftsansvarige före betalning;

 

- Förlust på grund av handlingar eller försummelser av en anställd, agent eller dotterbolag till en betaltjänstleverantör eller en organisation till vilken dess verksamhet har lagts ut på entreprenad.

 

Kortinnehavarens ansvar påverkas inte heller:

 

- om den obehöriga betalningstransaktionen genomfördes genom att stjäla personliga säkerhetsuppgifter utan innehavarens vetskap;

 

- Vid förfalskning av personliga säkerhetsuppgifter om kortinnehavaren vid tidpunkten för den obehöriga betalningstransaktionen hade de personliga säkerhetsuppgifterna i sin ägo.

 

Kortinnehavaren bär alla förluster som orsakas av obehöriga transaktioner om de orsakas av bedrägliga handlingar som kan tillskrivas kortinnehavaren eller om kortinnehavaren avsiktligt och genom grov vårdslöshet underlåter att uppfylla sina skyldigheter att upprätthålla säkerheten för sina personliga säkerhetsuppgifter och att meddela oppositionen i händelse av förlust, stöld eller förskingring av uppgifterna.

 

Utom i händelse av en bedräglig handling som kan tillskrivas den personuppgiftsansvarige ska den personuppgiftsansvarige inte bära de ekonomiska konsekvenserna om den obehöriga transaktionen har genomförts utan att låntagaren har begärt en stark autentisering av den personuppgiftsansvarige, när lagstiftningen föreskriver att detta är obligatoriskt.

11. Finansiella villkor

 

De tjänster som erbjuds här faktureras av plattformen för låntagarens räkning i enlighet med prisvillkoren.

 

De avgifter som ska betalas av innehavaren dras automatiskt från lånekontot av låntagaren. Innehavaren ger låntagaren rätt att när som helst, även efter det att kontot har avslutats, kvitta alla säkra, likvida och indrivningsbara fordringar som förblir förfallna, oavsett anledning. Den får kvitta saldot på betalkontot mot alla belopp som är förfallna, betalbara och obetalda av innehavaren till långivaren.

 

Vid försenad betalning av avgifter som kortinnehavaren ska betala till låntagaren ska kortinnehavaren vara skyldig att betala dröjsmålsränta som löper från och med den dag då de förfaller till betalning till dess att betalning sker. Den tillämpliga räntesatsen ska beräknas på grundval av två gånger den lagstadgade årliga räntesatsen som offentliggörs halvårsvis för företag. Räntebeloppet för försenad betalning ska vara lika med produkten av det obetalda beloppet gånger den lagstadgade årsräntan och antalet försenade dagar av 365.

 

12. Varaktighet och upphörande

Ramavtalet ingås på obestämd tid. Den ska träda i kraft när den godkänns av innehavaren.

 

Innehavaren kan när som helst säga upp ramavtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid. Låntagaren kan när som helst säga upp ramavtalet med två (2) månaders uppsägningstid på ett hållbart medium. I detta fall ska de avgifter som vederbörligen debiterats för betaltjänsterna betalas av innehavaren pro rata för den period som löper ut på uppsägningsdagen.

 

Efter sex (6) månader kan ramavtalet sägas upp utan kostnad. I andra fall kan uppsägningsavgifter tillämpas i enlighet med tariffvillkoren.

 

Vardera parten måste för detta ändamål skicka sitt meddelande om uppsägning till den andra parten i ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till den postadress och e-postadress som anges i webbplatsens allmänna villkor.

 

Följaktligen ska hela ramavtalet sägas upp och betalkontot avslutas. Kontots kreditsaldo ska överföras till innehavarens löpande konto inom tretton (13) månader, efter avdrag för eventuella avgifter som ska betalas till långivaren. Om kreditsaldot på betalkontot överstiger det maximala belopp som anges i villkoren ska det belopp som överstiger det maximala beloppet överföras till innehavarens löpande konto inom trettio (30) dagar efter den dag då uppsägningen träder i kraft, efter avdrag för eventuella avgifter som ska betalas till långivaren. Låntagaren ska vara befriad från alla skyldigheter så snart han eller hon bekräftar överföringen till det angivna löpande kontot för innehavaren.

 

I händelse av allvarlig försummelse, bedrägeri eller utebliven betalning från Innehavarens sida förbehåller sig Låntagaren rätten att avbryta eller säga upp detta avtal genom att skicka ett e-postmeddelande tillsammans med ett rekommenderat brev med mottagningsbevis utan orsak eller uppsägning.

 

Ramavtalet ska sägas upp med omedelbar verkan om nya omständigheter uppstår som påverkar en parts förmåga att förbinda sig till detta avtal.

 

13. Ändring av avtalet

Låntagaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra ramavtalet. Förslag till ändringar av ramavtalet skickas till innehavaren via plattformen.

 

Innehavaren kan vägra de föreslagna ändringarna och måste meddela plattformens kundtjänst detta genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis två (2) månader innan de föreslagna ändringarna träder i kraft (poststämpelns datum gäller) till den adress som anges i de allmänna villkoren på webbplatsen.

 

Om innehavaren inte meddelar sin vägran före det angivna ikraftträdandedatumet ska han anses ha godkänt de föreslagna ändringarna. Förbindelserna mellan parterna efter ikraftträdandet ska därför regleras av den nya versionen av ramavtalet.

 

Om innehavaren vägrar ska detta leda till att ramavtalet sägs upp utan kostnad och att saldot på betalkontot överförs inom tretton (13) månader efter uppsägningens ikraftträdande för att täcka eventuella framtida tvister.

 

Alla lagar och andra författningar som kräver att hela eller delar av ramavtalet ändras ska tillämpas så snart de träder i kraft, utan föregående meddelande. Innehavaren ska dock informeras om dem.

 

 

 

 

 

 

14. Säkerhet

Tjänsteleverantören förbinder sig att tillhandahålla sina tjänster i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och med reglerna i artikel 1.1 i den nya lagen om skydd av personuppgifter. I synnerhet ska låntagaren sträva efter att garantera säkerheten och sekretessen för uppgiftsinnehavarnas uppgifter i enlighet med gällande bestämmelser.

 

Låntagaren förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av tillgången till onlinekontot av tekniska skäl, säkerhetsskäl eller underhållsskäl, utan att detta ger upphov till någon rätt till ersättning. Företaget åtar sig att begränsa sådana avbrott till vad som är absolut nödvändigt.

 

Tjänsteleverantören ska dock inte vara ansvarig gentemot den registeransvarige för eventuella fel, utelämnanden, avbrott eller förseningar i transaktioner som utförs via webbplatsen till följd av obehörig åtkomst till den. Tjänsteleverantören ska inte heller vara ansvarig för stöld, förstörelse eller obehörigt utlämnande av uppgifter till följd av obehörig åtkomst till webbplatsen. Tjänsteleverantören ska inte heller vara ansvarig för det rättsliga förhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och en användare eller mellan den personuppgiftsansvarige och webbplatsen. Låntagaren ska inte vara ansvarig för fel, försummelse eller försummelse från en Användares och den Kontrollansvariges sida i förhållande till varandra, eller från Webbplatsen och den Kontrollansvarige i förhållande till varandra.

 

Om den unika identifieraren eller någon annan information som krävs för att genomföra en betalningstransaktion och som tillhandahålls av innehavaren är felaktig, är låntagaren inte ansvarig för det felaktiga genomförandet av nämnda tjänst.

 

Plattformen är ensam ansvarig för säkerheten och sekretessen för de uppgifter som utbyts som en del av användningen av webbplatsen i enlighet med webbplatsens allmänna villkor, medan låntagaren är ansvarig för säkerheten och sekretessen för de uppgifter som utbyts med kortinnehavaren som en del av denna skrift för att skapa och hantera sitt konto och de betalningstransaktioner som är kopplade till det.

 

15. Begränsning av låntagarens ansvar

 

 

Låntagaren ingriper inte på något sätt i de rättsliga och kommersiella förbindelserna och eventuella tvister mellan innehavaren och användaren eller mellan innehavaren och plattformen eller mellan innehavaren och en förmånstagare. Låntagaren utövar ingen kontroll över överensstämmelse, säkerhet, laglighet, egenskaper och lämplighet hos de produkter och tjänster som är föremål för en betalningstransaktion.

 

Varje transaktion som utförs av kortinnehavaren ger upphov till ett avtal som ingås direkt mellan kortinnehavaren och en användare som låntagaren inte är part i. Låntagaren kan därför inte hållas ansvarig för bristande eller felaktig uppfyllelse av de skyldigheter som följer av detta, och inte heller för eventuella skador som orsakats kortinnehavaren.

 

Utan hinder av eventuella motsatta bestämmelser i detta avtal ska tjänsteleverantörens ansvar gentemot en innehavare begränsas till att reparera direkta skador i enlighet med lagstiftningen.

 

16. Innehavarens skyldigheter

Innehavaren garanterar att inget inslag i hans personliga utrymme kränker tredje parts rättigheter eller strider mot lag, allmän ordning eller moral.

Han förbinder sig att inte göra det:

(i) Utföra ramavtalet olagligt eller under förhållanden som kan försämra, inaktivera, överbelasta eller förändra webbplatsen;

(ii) missbruka en annan fysisk eller juridisk persons identitet, förfalska eller dölja sin identitet, ålder eller skapa en falsk identitet;

(iii) lämna ut personuppgifter eller information om en tredje part, såsom postadresser, telefonnummer, elektroniska adresser, kreditkortsnummer etc... Om tjänsteleverantören inte uppfyller sina skyldigheter kan denne vidta alla lämpliga åtgärder för att stoppa de berörda åtgärderna. Den har också rätt att avbryta, radera och/eller blockera innehavarens tillgång till sitt konto.

(iv) Utan att det påverkar rättsliga åtgärder som vidtas av tredje part ska Låntagaren ha rätt att vidta rättsliga åtgärder i sin egen rätt för att kräva ersättning för skador som den har lidit till följd av Innehavarens underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal.

 

Om innehavaren upptäcker ett brott mot de ovannämnda skyldigheterna uppmanas denne att informera låntagaren genom att kontakta honom på följande adress: legal@mangopay.com.

17. Rätt till ångerrätt

17.1. Bestämmelser som är gemensamma för alla innehavare

 

En innehavare som har kontaktats i enlighet med artikel L.341-1 och följande artiklar i den monetära och finansiella kodexen har en tidsfrist på 14 (fjorton) avslutade kalenderdagar för att utöva sin ångerrätt, under förutsättning att han uppfyller villkoren i artikel D341-1 i samma kod, i förekommande fall, utan motivering eller påföljd. Ovannämnda ångerfrist börjar löpa den dag då denne registreras som Innehavare.

17.2. Bestämmelser som gäller för konsumentkortsinnehavare

 

I enlighet med artikel L222-7 i konsumentlagen har konsumentmedlemmen en ångerrätt som kan utövas inom 14 dagar utan skäl eller påföljd. Ångerfristen ska börja löpa antingen den dag då ramavtalet ingås eller den dag då avtalsvillkoren och informationen mottas, beroende på vilket som inträffar senast. Ramavtalet får inte fullföljas innan ångerfristen löper ut utan konsumentinnehavarens samtycke. Konsumentkontoinnehavaren erkänner att användningen av betaltjänsterna efter det att ramavtalet har ingåtts utgör en uttrycklig begäran från hans sida att börja fullgöra ramavtalet innan den ovannämnda perioden löper ut. Utövandet av ångerrätten ska leda till att ramavtalet sägs upp, vilket, om utförandet har påbörjats, ska ske i form av en uppsägning och ska inte påverka de tjänster som redan utförts. I detta fall ska konsumentägaren endast vara skyldig att betala proportionellt för de tjänster som faktiskt tillhandahållits.

 

 

17.3 Utövande av ångerrätten

 

Medlemmen måste skicka begäran om återkallelse inom den tid som anges av plattformens kundtjänst via telefon eller e-post och skicka ett bekräftelsebrev till adressen för plattformens kundtjänst. För detta ändamål kan han eller hon använda det ångerformulär som plattformen tillhandahåller honom eller henne.

18. Bestämmelser om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

 

Låntagaren omfattas av luxemburgsk lagstiftning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

I enlighet med bestämmelserna i luxemburgsk lag om finansiella organisationers deltagande i kampen mot penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet är Låntagaren skyldig att informera Innehavarna om ursprung, syfte och destination för transaktionen eller öppnandet av kontot för varje transaktion eller affärsförbindelse. Låntagaren ska också utföra alla formaliteter som krävs för att identifiera innehavaren och, i förekommande fall, den verkliga ägaren av kontot och/eller de betalningstransaktioner som är kopplade till kontot.

 

Innehavaren är medveten om att låntagaren när som helst kan avbryta eller skjuta upp användningen av personliga säkerhetsuppgifter, tillgången till ett konto eller utförandet av en transaktion om det inte finns tillräcklig information om dess syfte eller art. Härmed informeras om att en transaktion som genomförs enligt denna skrivelse kan bli föremål för den nationella finansunderrättelseenhetens utövande av rätten till utlämnande av uppgifter.

 

Innehavaren kan i enlighet med bestämmelserna få tillgång till alla uppgifter som meddelats på detta sätt, förutsatt att denna rätt till tillgång inte äventyrar syftet att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism när dessa uppgifter rör sökanden.

 

Inga rättsliga åtgärder, civilrättsliga åtgärder eller yrkesmässiga sanktioner får vidtas mot låntagaren, dess chefer eller övervakare som i god tro har rapporterat misstänkta handlingar till den nationella myndigheten.

19. Skydd av personuppgifter

 

Låntagaren samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

De personuppgifter som begärs i samband med prenumerationen är nödvändiga inom ramen för de tjänster som tillhandahålls i enlighet med denna skrift. Om de obligatoriska personuppgifterna inte lämnas kan den sökande nekas tillgång till tjänsterna.

 

Den registrerade informeras om att personuppgifterna samlas in särskilt för följande ändamål: tillhandahållande av de tjänster som beskrivs här, bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, behandling av förfrågningar och klagomål samt framställning av statistik. Behandlingen är nödvändig, särskilt för att genomföra ramavtalet och för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som de registeransvariga är bundna av. Låntagaren och plattformen agerar som gemensamma registeransvariga.

 

Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part utan den registrerades uttryckliga samtycke. Den registrerade informeras dock om att personuppgifterna överförs till låntagarens personuppgiftsansvariga för behoven av ovannämnda ändamål. Personuppgiftsbiträdena i fråga kommer uteslutande att agera på uppdrag av låntagaren och för dennes räkning.

 

Den berörda parten kan få tillgång till listan över personuppgiftsbiträden genom att skicka en begäran till plattformens kundtjänst. Låntagaren ser till att dess personuppgiftsbiträden antar alla nödvändiga garantier för att skydda säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. I händelse av ett dataintrång (förlust, intrång, förstörelse...) som innebär stora risker för den registrerade kommer denne att informeras.

 

Låntagaren förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter på begäran av en rättslig myndighet för att följa tillämpliga lagar eller förordningar, för att skydda eller försvara kontoinnehavarens eller en registrerad persons rättigheter, om tvingande omständigheter motiverar det, eller för att skydda kontoinnehavarens, tjänsternas eller allmänhetens säkerhet.

 

Personuppgifter som behandlas av låntagaren som en del av de tjänster som tillhandahålls enligt denna skrift ska bevaras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ovan nämnda syftena. Om inte annat föreskrivs i lag eller förordning ska personuppgifter inte sparas efter det datum då avtalet upphör att gälla. Det bör särskilt noteras att personuppgifter som rör identifiering ska bevaras i fem år från det att avtalsförhållandet har upphört, i enlighet med tillämplig lagstiftning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

De registrerade har följande rättigheter i fråga om sina personuppgifter, i enlighet med de villkor som fastställs i lagstiftningen: rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till invändning, rätt till radering, rätt till begränsning av behandlingen och rätt till överföring. Den registrerade kan när som helst utöva sina rättigheter genom att kontakta plattformens kundtjänst. Begäran ska innehålla efternamn, förnamn och identifikation samt åtföljas av en fotokopia av en identitetshandling som är försedd med hans eller hennes namnteckning.

 

Den berörda parten kommer att få ett svar inom en (1) månad efter det att begäran mottagits. Denna period får förlängas med två (2) månader för att ta hänsyn till komplexiteten och antalet ansökningar. I detta fall kommer den registrerade att informeras om förlängningen och skälen till rapporten inom en (1) månad från det att begäran mottagits.

 

Den registrerade informeras om att han eller hon har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten om en begäran som rör hans eller hennes personuppgifter.

 

Om den registrerade lämnar in sin begäran i elektronisk form kommer svaret att skickas till honom eller henne elektroniskt, om han eller hon inte uttryckligen begär något annat.

 

Om personuppgifterna avser en registrerad person som inte är part i ramavtalet och har överförts av den personuppgiftsansvarige ska den personuppgiftsansvarige informera den registrerade om denna artikel.

 

Ytterligare information om den behandling av personuppgifter som utförs som en del av denna skrift, lagringsperioderna och de registrerades rättigheter finns i Låntagarens sekretesspolicy (tillgänglig på www.mangopay.com).

 

20. Sekretess i yrkeslivet

Låntagaren har tystnadsplikt. Sekretessen kan dock hävas i enlighet med gällande lagstiftning, på grund av en rättslig skyldighet och tillsynsskyldighet, särskilt på begäran av tillsynsmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter och på begäran av en brottmålsdomstol eller vid en rättslig begäran som anmäls till tjänsteleverantören. Utan hinder av ovanstående kan användaren befria tjänsteleverantören från tystnadsplikt genom att uttryckligen informera tjänsteleverantören om vilka tredje parter som har rätt att ta emot konfidentiell information om honom/henne.

 

Det bör noteras att tystnadsplikten kan upphävas till följd av lagstiftning till förmån för företag som erbjuder Låntagaren viktiga operativa uppgifter inom ramen för denna skrift.

21. Immateriella rättigheter

 

Låntagaren behåller den absoluta äganderätten till de titlar och äganderätter som hör till de tjänster som erbjuds Ägaren. Ingen av dessa äganderätter ska överföras till ägaren enligt detta avtal.

22. Innehavarens död och inaktiva konton

22.1. Innehavarens död

Innehavarens dödsfall ska säga upp ramavtalet så snart låntagaren får kännedom om det. Transaktioner som genomförs efter dödsfallet ska anses otillåtna om inte förmånstagarna eller den notarie som ansvarar för arvet samtycker till dem.

Betalningskontot ska förbli öppet under den tid som krävs för att betala dödsboet och Låntagaren ska se till att saldot betalas med samtycke från förmånstagarna eller den notarie som ansvarar för dödsboet.

 

22.2. Inaktiva konton

 

Inaktiva konton kan bli föremål för ett meddelande om inaktivitet via e-post från långivaren följt av en påminnelse en månad senare. Innehavarens betalkonto ska betraktas som inaktivt om det i slutet av en tolv (12) månaders period inte har varit föremål för någon transaktion (förutom uttag av förvaltningsavgifter) på initiativ av innehavaren (eller en behörig företrädare) som inte har kontaktat långivaren på något sätt.

Om kontots kreditsaldo inte har besvarats eller utnyttjats inom den ovannämnda perioden får låntagaren avsluta kontot och behålla det enbart för att genom en överföring kreditera beloppen till det konto som innehavaren har angett. Om innehavaren avlider kan saldot endast återbetalas till innehavarens förmånstagare.

Kontot får inte längre användas för att utföra betalningstransaktioner.

 

23. Force Majeure

 

Parterna ska inte hållas ansvariga eller i dröjsmål enligt detta avtal vid försening eller utebliven prestation om orsaken beror på force majeure enligt definitionen i artikel 1218 i civillagen.

 

24. Avtalsbestämmelsernas oberoende

Om någon av bestämmelserna i detta dokument anses vara ogiltig ska den anses vara oskriven och ska inte medföra att övriga bestämmelser blir ogiltiga.

 

Om en eller flera av bestämmelserna i detta dokument är ogiltiga eller förklaras ogiltiga genom lag, förordning eller ett slutgiltigt beslut av en behörig domstol, behåller de övriga bestämmelserna sin bindande kraft och sin räckvidd. Bestämmelser som förklaras ogiltiga ska därför ersättas med bestämmelser som så nära som möjligt motsvarar innebörden och räckvidden av de ursprungligen överenskomna bestämmelserna.

 

25. Skydd av pengar

 

Innehavarens pengar ska vid utgången av den bankdag som följer på den dag då de togs emot av låntagaren sättas in på ett avsättningskonto som öppnats i en banks bokföring på de villkor som krävs enligt bestämmelserna.

 

I enlighet med artikel 24-10.5 i lagen av den 20 maj 2011, offentliggjord i Storhertigdömet Luxemburgs Mémorial A nr 104 av den 24 maj 2011, och artikel 14 i lagen av den 10 november 2009, offentliggjord i Storhertigdömet Luxemburgs Mémorial A nr 215 av den 11 november 2009, genom vilken Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva verksamhet i institut för elektroniska pengar införlivades, ska de insamlade pengarna skyddas och får inte ingå i institutet för elektroniska pengars tillgångar i händelse av likvidation, konkurs eller någon annan situation där institutet är inblandat.

 

26. Icke-överlåtbarhet

 

Ramavtalet får inte överlåtas helt eller delvis av innehavaren mot betalning eller gratis. Det är därför förbjudet att överlåta någon av rättigheterna eller skyldigheterna enligt detta avtal till en tredje part. Om detta förbud inte följs kan låntagaren, förutom att detta avtal omedelbart sägs upp, hålla den personuppgiftsansvarige ansvarig.

 

27. Överenskommelse om bevisföring

 

Alla uppgifter som på ett oförändrat, tillförlitligt och säkert sätt erhålls från låntagarens databas, särskilt i samband med betalningsuppdrag och skickade meddelanden, ska anses vara autentiska mellan parterna tills motsatsen bevisas.

 

28. Territoriellt tillämpningsområde

 

Bestämmelserna i artiklarna L133-1 och följande artiklar och L314-1 och följande artiklar i den monetära och finansiella kodexen ska tillämpas när låntagaren och betalarens eller betalningsmottagarens betaltjänstleverantör för en betalningstransaktion som utförs till kontots debet eller kredit är etablerade i Frankrike, Guadeloupe, Guyana och Martinique, Réunion, Martinique, Saint-Martin eller Saint-Barthélemy eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och om transaktionen genomförs i euro eller i valutan i en medlemsstat i Europeiska unionen som inte är medlem i Sepa-zonen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Bestämmelserna i artiklarna L133-1 och följande artiklar och L314-1 och följande artiklar i den monetära och finansiella kodexen ska tillämpas (med undantag för bestämmelserna i artiklarna L. 133-11-L. 133-13; L133-14, II och med undantag för de tidsfrister som anges i artikel L314-13, VI) när låntagaren och betaltjänstleverantören för betalaren eller betalningsmottagaren av en betalningstransaktion som utförs till kontots debet eller kredit är belägna, den ena i Frankrike, Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Mauretanien eller Saint-Martin, den andra i Frankrike, Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mauretanien, Saint-Martin eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och när transaktionen görs i valutan i en stat som inte är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för de delar av betalningstransaktionen som genomförs inom Europeiska unionen.

 

Bestämmelserna i artiklarna L133-1 och följande artiklar och L314-1 och följande artiklar i den monetära och finansiella kodexen ska tillämpas (med undantag för bestämmelserna i artiklarna L. 133-11, L133-13,I; L133-22; L133-25 till L133-25-2; L133-27, och med undantag för de tidsfrister som anges i artikel L314-13, VI) när endast låntagarens eller betalarens betaltjänstleverantör är belägen på det franska huvudstadsområdet, i Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Mauretanien, Saint-Martin, oavsett i vilken valuta betalningstransaktionen genomförs, när det gäller de delar av betalningstransaktionen som genomförs i Europeiska unionen.

 

29. Klagomål och medling

 

Medlemmen uppmanas att kontakta plattformens kundtjänst, som kan anges på webbplatsen för eventuella klagomål.

 

Andra klagomål än de som anges i artikel 10 och som rör ingåendet, genomförandet eller uppsägningen av ramavtalet ska skickas per e-post till följande adress: legal@mangopay.com.

 

Innehavaren samtycker till att tjänsteleverantören ska besvara hans klagomål på ett varaktigt medium. Svaret ska skickas utan dröjsmål och inom femton (15) arbetsdagar efter det att låntagaren mottagit klagomålet. Det kan dock hända att låntagaren av skäl som han inte kan råda över inte kan svara inom de femton (15) dagarna.

 

I så fall ska den skicka ett svar till innehavaren med skälen till den ytterligare förseningen och det datum då den kommer att skicka det slutliga svaret. Kortinnehavaren får i alla fall ett slutgiltigt svar inom trettiofem (35) arbetsdagar efter mottagandet av klagomålet.

 

Innehavaren informeras om att CSSF (Commission de Surveillance du Secteur financier) är behörig att fatta beslut utanför domstol om tvister som rör genomförandet av detta ramavtal. För ytterligare information om CSSF och villkoren för detta överklagande kan du kontakta kundtjänst 21 på plattformen eller besöka CSFF:s webbplats (http://www.cssf.lu). Begäran om medling ska ställas till ombudsmannen vid Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, (direction@cssf.lu), utan att det påverkar andra rättsliga åtgärder. Ett hänskjutande till ombudsmannen får dock inte göras om begäran är uppenbart ogrundad eller missbrukande, om tvisten tidigare har behandlats eller håller på att behandlas av en annan ombudsman eller av en domstol, om begäran till ombudsmannen görs efter det att ett år har gått sedan det skriftliga klagomålet till yrkesutövaren, eller om tvisten inte omfattas av ombudsmannens behörighet.

 

30. Språk - Tillämplig lag och behörig domstol

Utom i händelse av tillämpning av en lag om allmän ordning (som ska tillämpas inom ramen för sitt syfte) föreskrivs uttryckligen att engelska är det språk som parterna har valt och använder i sina förbindelser före och efter avtalsskrivandet och att ramavtalet regleras av fransk lag. Tvister mellan parterna i samband med detta avtal ska omfattas av franska domstolars jurisdiktion.